Vedtægter

Vedtægter

 

NAVN OG HJEMSTED

1.1. Foreningens navn er “Grundejerforeningen Bredballe Villapark”.

1.2. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

 

FORMÅL M.V.

2.1. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklaration, tinglyst på samtlige ejendomme, hvorved tilføjes, at der er pligt til medlemskab af grundejerforeningen.

2.1.1. Grundejerforeningens medlemmer er de, der omfattes af den for Bredballe Villapark gældende retningsplan.

2.2. Foreningen er upolitisk.

2.3. Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser overfor myndigheder og andre, herunder administrere foreningens arealer, samt varetage ren- og vedligeholdelse af nævnte.

2.3.1. Det tilstræbes, at undgå brugen af giftige kemikalier til opfyldelse af disse formål.

 

KONTINGENT

3.1. Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.

3.2. Kontingent betales for et kalenderår ad gangen og forfalder til betaling den 1. maj i det pågældende kalenderår. Seneste rettidige betalingsdag er den 7. maj.

3.3. Ved for sen indbetaling er bestyrelsen berettiget til at opkræve gebyr samt renter i overens-stemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

 

EJERSKIFTE

4.1. Meddelelse om en ejendoms overdragelse – og dermed følgende udtræden for sælger og indtræden for køber – skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til bestyrelsens sekretær.

4.2. Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser. Sælger er først frigjort for sine forpligtelser, når eventuelle restancer måtte være betalt.

4.3. Skæringsopgørelse mellem tidligere og ny ejer er foreningen uvedkommende.

 

GENERALFORSAMLINGEN

5.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.1.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Vejle Kommune.

5.1.2. Generalforsamlingen indkaldes i dagspressen med 4 ugers varsel samt ved frem-sendelse af brev til hvert enkelt medlem med 8 dages varsel.

5.1.3. Indkaldelsen til medlemmerne skal indeholde dagsordenen, det reviderede årsregnskab samt de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

5.1.4. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden på dennes bopæl senest 3 uger før generalforsamlingen.

5.1.5. Foreningens regnskab skal senest 14 dage før generalforsamlingen ligge til eftersyn hos kassereren. Nærmere aftale om eftersyn træffes med kassereren.

5.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, foreningens lovligt valgte revi-sor eller 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

5.2.1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af brev til medlemmerne og således, at indkaldelsen skal angive de til forhandling fastsatte emner.

5.2.2. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter medtages på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budget for det kommende år
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant
10. Eventuelt

5.3.  På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil.

5.3.1.  Beslutning om hel eller delvis overladelse af brugsretten til de foreningen tilhørende arealer til andre end medlemmer og disses husstande kræver enstemmighed.

5.3.2.  Beslutninger om, hvorefter nogle medlemmers stilling forringes i forhold til de øvrige medlemmer, er kun gyldige, såfremt beslutningerne tiltrædes af samtlige medlem- mer, hvis retsstilling forringes.

5.4.  Alle beslutninger og alle valg – herunder valg af dirigent – afgøres ved simpel stemmeflerhed af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.

5.4.1.  Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når mindst 5 medlemmer måtte ønske det.

5.4.2.  Hver husstand har én stemme pr. parcel.

5.4.3.  Blanke stemmer regner for ikke-afgivne.

5.4.4.  Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen sammen med højst én person fra husstanden.

5.4.5.  Der kan stemmes ved fuldmagt, således at hvert medlem kan medbringe skriftlig fuldmagt fra ét andet medlem.

5.4.6.  Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, samt at beslutning herefter tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

5.4.7.  Er det i punkt 5.4.6. nævnte antal medlemmer ikke til stede, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer, skal bestyrelsen – inden 8 uger fra tidspunktet for den første generalforsamling – indkalde til ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til det fremmødte antal kan træffes gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de fremmødte/tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel, og fuldmagt til den første generalforsamling er også gyldig til den anden, med mindre der foreligger dokumentation for, at fuldmagten er tilbagekaldt.

5.5.  Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges referat af bestyrelsen og således, at referatet efter godkendelse af bestyrelsen underskrives af dirigenten.

5.6.  De på en generalforsamling lovligt trufne beslutninger er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres.

 

BESTYRELSEN

6.1.  Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Alle henvendelser til foreningen sker til bestyrelsens formand, der forelægger sagerne på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

6.2.  Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og med de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

6.3.  Bestyrelsen påser, at den til enhver tid værende kasserer sørger for, at der føres nøjagtigt regnskab, at medlemsregisteret ajourføres, og at foreningens midler placeres i bank/sparekasse eller obligationer.

6.3.1.  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

6.3.2.  Der afgår på skift 3 eller 4 medlemmer hvert år.

6.3.3.  Hvert år vælges 3 suppleanter for ét år.

6.3.4.  Genvalg kan finde sted.

6.3.5.  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

6.3.6.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat af de af bestyrelsen trufne beslutninger.

6.3.7.  Referatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

6.3.8.  Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan der efter bestyrelsens beslutning ydes formand, sekretær og kasserer et rimeligt vederlag i henhold til godkendt budget.

6.3.9.  Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller foreningens revisor forlanger det.

6.3.10.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

6.3.11.  Formanden – og i dennes fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

6.3.12.  Udebliver et bestyrelsesmedlem fra tre på hinanden følgende møder uden lovlig grund, kan bestyrelsen beslutte, at det pågældende bestyrelsesmedlem skal ud- træde af bestyrelsen. I så fald indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden.

 

TEGNINGSRET

7.1.  Foreningen tegnes af formanden sammen med ét bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

7.2.  Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer prokura til foretagelse af normale og sædvanlige ekspeditioner relaterende sig til den daglige drift.

7.3.  Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kan kun ske efter generalforsamlingens beslutning med den majoritet, der kræves for vedtægtsændringer.

 

REVISOR

8.1. Foreningens regnskaber revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, der vælges for ét år ad gangen.

 

REGNSKABSÅR

9.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Vedtægter som vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 2. maj 2011